Przejdź do treści

Mediator

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

OC - UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

OC – Ubezpieczenie odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych jest ubezpieczeniem obowiązkowym ważnym na Ternie Unii Europejskiej. Należy pamiętać, że należy zawrzeć je w dniu rejestracji pojazdu.

Umowę takiego ubezpieczenia zawieramy na okres 12 miesięcy składkę w zależności od Towarzystwa można rozbić na 2,4,6,12 rat. Umowa ubezpieczenia ulega automatycznemu wznowieniu, dlatego należy pamiętać o jej wypowiedzeniu w przypadku chęci zmiany Towarzystwa. Istnieją jednak sytuację, kiedy polisa się nie odnowi tj. Zakup pojazdu i kontynowanie ubezpieczenia na polisie zbywcy oraz nie opłacenie polisy w całości.
W przypadku braku ubezpieczenia lub przerwy Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) nakłada wysokie kary.

ZIELONA KARTA

międzynarodowy certyfikat ubezpieczeniowy dla posiadacza pojazdu mechanicznego, tzw. OC dla przebywających w krajach po za Unią Europejską. Dokument Zielonej Karty jest drukiem wydawanym w większości Towarzystw bezpłatnie do Ubezpieczenia OC. Jeżeli planujesz wyjazd do krajów z poza UE zalecamy wcześniejsze wykupienie dokumentu ZK.

AC - AUTO CASCO

ubezpieczenie dobrowolne chroniące pojazd lub jego elementy przed zniszczeniem lub utrata, nie ma tutaj znaczenia czy szkoda została wyrządzona przez właściciela czy w skutek innych osób lub działań.

Zakres ubezpieczenia jest bardzo szeroki, zawierając umowę trzeba szczegółowo określić swoje potrzeby względem takiego ubezpieczenia. Składka ubezpieczeniowa zależy od wielu zmiennych (wartości pojazdu, historii ubezpieczeniowej klienta, zakresowi ubezpieczenia, sposobu wypłaty odszkodowania, itp.) Ochrona działa na Ternie Unii Europejskiej, w niektórych Towarzystwach istnieje możliwość rozszerzenie o kraje z Poza UE.

Podsumowując w razie stłuczki, kradzieży, aktów wandalizmu lub uszkodzenia samochodu poprzez siły natury możesz liczyć na wypłatę odszkodowania. Jeżeli jest to możliwe zalecamy zakup AC pakietowo wraz z ubezpieczeniem OC.

ASS – „assistance”

ubezpieczenie dobrowolne mające na celu zapewnienie określonej pomocy w skutek zaistniałego zdarzenia tj. wypadku, awarii, kradzieży, lub innej przyczyny uniemożliwiającą dalszą podróż pojazdem.

Zakresy jak i ceny ubezpieczenia są bardzo zróżnicowane w zależności ubezpieczenia, przed zawarciem ubezpieczenia należy dokładnie określić swoje potrzeby co do zakresu. Ubezpieczenie można kupić w Pakiecie z OC lub OC/AC na okres 12 miesięcy. Niektóre Towarzystwo oferują również produkt sprzedawany samodzielnie na 7, 15, 30, 60 dni lub na 12 miesięcy

NNW – „następstwa nieszczęśliwych wypadków”

dobrowolne ubezpieczenie kierowcy i pasażerów.

Zakres ochrony obejmuje zdarzenia wywołane przyczyną zewnętrzną w następstwie których właściciel lub pasażerowie ubezpieczonego pojazdu doznali uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarli. Wysokość świadczeń zależna jest od przyjętej w umowie sumy ubezpieczenia.

SZYBY

dobrowolne ubezpieczenie polegające na organizacji i pokryciu kosztów naprawy lub wymiany szyb samochodowych.

Suma ubezpieczenia ustalana jest z góry i jest różna w zależności od Towarzystwa w jakim się zawiera to ubezpieczenie. Często występuję udział własny w szybie czołowej. Naprawa odbywa się na częściach zamiennych. Ubezpieczenia nie można wykupić samodzielnie należy je zakupić z ubezpieczeniem OC lub OC/AC. Zaletą ubezpieczenia jest fakt, że szkody nie raportuje się w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym (UFG) i nie traci się z tego tytułu zniżek w AC.

ASS OPONY

dobrowolne ubezpieczenie oferowane przez niektóre towarzystwa darmowo lub za niewielką dopłatą.

Oferowane wyłącznie z OC lub OC/AC zapewnia pomoc assistanse w przypadku uszkodzenia opony.

OCHRONA ŻNIŻKI OC/AC

niektóre Towarzystwa za dodatkową opłatą proponują ubezpieczenia ochrony zniżek OC i AC.

Ubezpieczenie chroni ubezpieczonego w przypadku wyrządzenia szkody i gwarantuje przy wyliczaniu oferty wznowieniowej nie uwzględnia jej. Należy pamiętać, że ochrona dotyczy danego Towarzystwa i jednej szkody. 

OCHRONA PRAWNA

dobrowolne ubezpieczenie ochrony prawnej zapewnia ochronę interesów Ubezpieczonego w postępowaniach karnych lub w sprawach o wykroczenia które miały miejsce w okresie ubezpieczenia.

Świadczenie może polegać na udzieleniu porady prawnej lub też pokryciu kosztów obrony ubezpieczonego. Praktyczne zalety tego produktu to zapewniona pomoc prawna w sprawie dochodzenia roszczeń z polisy OC sprawcy, pomoc w dochodzeniu roszczeń tytułu nienależytego wykonania naprawy pojazdu , obrona ubezpieczonego w postępowaniu karnym oraz w sprawach o wykroczenia związane z posiadaniem pojazdu. Ochrona może dotyczyć zarówno kierowcy danego pojazdu lub też może zostać zawarta w wariancie niż „związanym ” z danym pojazdem, ochrona dotycz wskazanej w polisie osoby lub osób.

BLS - „Bezpośrednia Likwidacja Szkód”

System dzięki któremu wypłatą odszkodowania czy naprawą auta po szkodzie spowodowanej przez innego kierowcę zajmuję się towarzystwo ubezpieczeniowe w którym poszkodowany ubezpieczony zawarł polisę.

Na 31.12.2020 do systemu BLS przystąpili w różnych zakresach: Aviva, AXA, Concordia, Compensa, ERGO Hestia, HDI, Link4, MTU, PZU, UNIQA, WARTA, WIENER, YCD. Towarzystwa nie pobierają dodatkowych z tytułu należenia do systemu BLS.

POTRZEBUJESZ UBEZPIECZENIA?

skontaktuj się ze mną