Przejdź do treści

Mediator

UBEZPIECZENIA ROLNE

OBOWIĄZKOWE OC ROLNE I BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH

Obowiązkowe wg litery prawa jeśli osoba Posiada ponad 1h. Ubezpieczenie dla rolników chroni przed działalnością nieprzewidzianych czynników, które w bardzo dużym stopniu mogą nadszarpnąć budżet Twojego gospodarstwa. Pamiętaj jednak, że jako rolnika obowiązuje Cię posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników oraz budynków rolnych. Polisa dotyczy objęcia ochroną zabudowań wchodzących w skład gospodarstwa, a więc stodoły, obory, magazynu, ale również domu czy garażu. OC rolnika gwarantuje z kolei wypłatę odszkodowania w momencie, gdy Ty, członek rodziny lub pracownik Twojego gospodarstwa wyrządzi szkodę osobie trzeciej podczas pracy, np. innemu rolnikowi. Ubezpieczenia obowiązkowe można rozszerzać o szereg ubezpieczeń dobrowolnych. Należy pamiętać, że obowiązkowe polisy OC rolne i budynków rolnych działają na podobnych zasadach jak polisy OC komunikacyjne, przy zmianie Towarzystwa poprzednią polisę należy wypowiedzieć, przerwa lub brak polisy mogą wiązać się z nałożeniem kar pieniężnych.

UBEZPIECZENIA UPRAW

Ubezpieczenie upraw to ubezpieczenie majątkowe, w którym do 65% składki za polisę jest dotowane z budżetu państwa. Producenci rolni pobierający dopłaty bezpośrednie zobowiązani są do ubezpieczenia minimum połowy swoich upraw od co najmniej jednego z ryzyk związanych z niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi, np. od ujemnych skutków przezimowania, gradu, przymrozków wiosennych, huraganu, deszczu nawalnego, suszy. Możesz ubezpieczyć: zboża, rzepak, kukurydzę, buraki cukrowe, ziemniaki, rośliny strączkowe, warzywa, owoce oraz inne rośliny.

MASZYNY ROLNICZE

Maszyny rolnicze to podstawowe narzędzia Twojej pracy. Nie przewidzisz ich zniszczeń,
uszkodzeń, awarii, kradzieży oraz udziału w kolizji czy wypadku. Oprócz obowiązkowe
ubezpieczenia OC warto pomyśleć o dodatkowej ochronie.

UBEZPIECZENIE ZWIERZĄT, KONI

Ubezpieczenie produkcji zwierzęcej oraz Koni m. in. Od ptasiej grypy, chorób rejestrowanych takich jak: Chlamydioza, choroba Gumboro, choroba Mareka, Mykoplazmy), Salmonella, Histomonoza, szkody pośrednie czyli straty związane z restrykcjami w przemieszczaniu na obszarach, na których znajdują się dostawcy i odbiorcy produktów pochodzenia zwierzęcego, z  którymi jesteś związany umową. Są to koszty związane z różnicą cen, utylizacją ptaków i inne koszty pośrednie powstałe wskutek zdarzenia. Ponadto ubezpieczenie zwierząt od Zakres ubezpieczenia obejmuje poniższe ryzyka: huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, uderzenie pioruna, obsunięcie się ziemi, lawina, ubój z konieczności, który jest następstwem zdarzeń, o których mowa powyżej, akcję ratowniczą, wyburzenie lub odgruzowanie, prowadzone w związku z wystąpieniem zdarzeń, o których mowa powyżej, zanieczyszczenie lub skażenie bezpośrednio spowodowane zdarzeniami, o których mowa powyżej, Opcjonalnie (klauzula dodatkowa) – szkody powstałe wskutek działania ognia, eksplozji i porażenia prądem. Ubezpieczenie konia W zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia: śmierć lub uśpienie z konieczności w wyniku wypadku, śmierć lub uśpienie z konieczności w wyniku choroby, operacji, kastracji, ciąży i porodu, trwała utrata zdatności użytkowej w wyniku wypadku, choroby, operacji, kastracji, ciąży i porodu, trwała utrata zdatności rozpłodowej w wyniku wypadku, choroby, operacji, ciąży i porodu, kradzież i rabunek oraz ubój z zamiarem kradzieży, udział w kosztach operacji, w tym również operacji kolki, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza konia.

POTRZEBUJESZ UBEZPIECZENIA?

skontaktuj się ze mną